نشست تجاری دفتر اقتصادی ایران در حلب با شرکت "القاطرجی گروپ" و درخواست تامین الکتروموتور، ویبره الکترومتور وگیربکس الکتروموتور
ادامه مطلب