به منظور تشویق نقش کمیته زنان کارآفرین در اتاق بازرگانی حلب ، مقدمات برگزاری جشنواره زنان کارآفرین شده است
ادامه مطلب