شرکت ایرانی امرسان تمایل جدی خود را برای سرمایه گذاری یا همکاری با شرکت بردی جهت ساخت و منتاژ لوازم خانگی در سوریه اعلام کرده است
ادامه مطلب