توسعه روابط سوریه و عراق در زمینه کار واشتغال و امضای تفاهم نامه به منظور ساماندهی امور کارکنان سوری در عراق
ادامه مطلب