سیستم امضای الکترونیکی در سوریه در سه ماهه اول سال 2022 (اوایل سال 1401 شمسی) راه اندازی شود، انجام این طرح تا کنون به 90 درصد رسیده است.
ادامه مطلب