در این گزارش از دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه اقتصاد کشور سوریه را از سال 2012 تا کنون که در انتهای سال 2021 هستیم بررسی خواهیم کرد.
ادامه مطلب