دستگاه امنیت سوریه از انبار بازرگانان متخلف بزرگ کالاهای قاچاق با مبالغ ملیارد ها لیر سوریه را مصادره کرد
ادامه مطلب