تداوم سرقت منابع نفتی کشورسوریه توسط نظامیان اشغالگر آمریکایی و سرقت یک محموله جدید و انتقال آن به عراق
ادامه مطلب