مدیریت پسماند جامد در استان طرطوس در طول سال 2020 با مشکلات و دشواری های انتقال زباله روبرو شده است
ادامه مطلب