در این جلسه که برگزار کننده آن بسیج دانشجویی علم و صنعت بود سعی شده تا با مسئول دفتر اقتصادی ایران در حل سوریه جناب آقای مهدی عباسی گفتگویی داشته باشیم
ادامه مطلب