شرکت  WDRVM  انرژی های جایگزین و صنایع سنگین :دومین توربین بادی برای تولید برق در سوریه توسط تکنسین های سوری نصب شد.
ادامه مطلب