بررسی پیش نویس قانون تأسیس انستیتو عالی هنرهای سینمایی در جلسه مجلس شورا
ادامه مطلب