اتاق کشاورزی دمشق و حومه آن از ابتدای سال گذشته تا 20 دسامبر گذشته 8188 گواهی مبدا اعطا کرده است
ادامه مطلب