جمعیت هلال احمر عربی سوریه در استان درعا امروز 30 تن هیپوکلریت سدیم که جهت گندزدایی آب شرب
ادامه مطلب