در اين مقاله سعی شده تا گزارشی جامع و تحلیلی از وضعیت فعلی و زمینه های توسعه صادرات و واردات در بخش کشاورزی در سوريه ارائه شود.
ادامه مطلب