در این ویدئو مهندس عباسی مدیر دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه به شرح موارد مناسب و پرسود سرمایه گذاری در کشور سوریه پرداخته اند
ادامه مطلب