دکتر بشار اسد، در جریان نخستین نشست کابینه جدید اعلام کرد: اولویت کار در حال حاضر مربوط به تولید و ایجاد فرصت های شغلی می باشد.
ادامه مطلب