ورود اولین هیئت تجاری و صنعتی ایران به حلب سوریه پس از افتتاح رسمی سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در حلب به دعوت دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه
ادامه مطلب