وزارت تجارت داخلی و حمایت از مصرف کننده در سوریه ، با اساسنامه شرکت ارتباطات تلفن همراه وفا تلکام موافقت کرد.
ادامه مطلب