مدیر کل سازمان تنظیم مقررات ارتباطات و پست سوریه: این مرجع آماده سازی پیش نویس مجوز برای اپراتور سوم تلفن همراه در سوریه را تکمیل کرده است.
ادامه مطلب