ابزاری قانونی برای تشویق سرمایه گذاری در مناطق آزاد که برای مصرف داخلی در نظر گرفته شده است
ادامه مطلب