هزینه 742 میلیون لیر برای پروژه های زیربنایی در منطقه صنعتی استان "القنیطره"
ادامه مطلب