وزیر اقتصاد و تجارت خارجی سوریه:دیدار با هیئت ایرانی گام مهمی برای توسعه و تقویت روابط اقتصادی سوریه و ایران است.
ادامه مطلب