امروز جلسه ای در امان پایتخت اردن برگزار شد که در آن وزرای انرژی مصر، لبنان، اردن و سوریه حضور داشتند.
ادامه مطلب