الجعفری با مدیر مرکز مطالعات خاورمیانه روسیه در مورد توسعه همکاری های اقتصادی، تجاری، فکری و فرهنگی دیدار و گفتگو کرد
ادامه مطلب