ایستگاه آب علوک پس از سی و هشت روز که توسط اشغالگران ترکیه متوقف بود، دوباره وارد مدار شد.
ادامه مطلب