قبل از جنگ سوریه ، بخش برق شاهد رشد چشمگیری بود و تولید سالانه از 25 میلیارد کیلووات/ساعت در سال 2000 به 49 میلیارد کیلووات/ ساعت در سال 2011 رسيد.
ادامه مطلب