یک قرارداد (سوری – ایراني)  برای بازسازی تعدادی از ایستگاه های برق و مذاکره در مورد یک ایستگاه بادی
ادامه مطلب