مرکز تحقیقات علمی کشاورزی طرطوس سوریه در حال آماده سازی برای راه اندازی اولین ایستگاه تحقیقات علمی کشاورزی و کوهستانی
ادامه مطلب