بازسازی و بهره برداری از تعدادی از ایستگاه های تولید برق در کشور. 600 مگاوات تا پایان امسال به شبکه برق اضافه خواهد شد
ادامه مطلب