ایستگاه پمپاژ آب شهر الحاره در حومه درعا مورد بهره برداری قرار گرفت.مهندس اسامه القادری معاون مدیر سازمان آب درعا  اظهار داشت: برای تکمیل و راه اندازی مراحل مختلف این طرح ۲۲۲ میلیون لیر سوریه هزینه شده است.
ادامه مطلب