جلسه مدیر دفتر اقتصادی ایران در حلب با نماينده شرکت نمایشگاهی "الباشق" در حلب
ادامه مطلب