ورود هیئت جمهوری عربی سوریه به پایتخت قزاقستان برای شرکت در شانردهمین دور از مذاکرات آستانه
ادامه مطلب