مدیر شرکت دولتی ساخت و ساز مسکن ، ایمن مطلق ، اظهار داشت که پروژه‌های مسکن ممکن است در سوریه با شرکت های روسی اجرا شود
ادامه مطلب