نشست تجاری دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه و بررسی  فرصت های سرمایه گذاری در حوزه باتری در کشور سوریه
ادامه مطلب