نشست بخش اقتصادی ایران در حلب سوریه با رئیس و اعضای هیات رئیسه اتاق صنعت استان حمص جهت تقویت فعالیت بین استان حمص و شرکت ها و کارخانجات ایرانی
ادامه مطلب