سازمان توسعه "منطقه الغاب"، حما ، پروژه های بازسازی شبکه های آبیاری را که هزاران هکتار را آبیاری
ادامه مطلب