بازارهای خان الحریر و السقطیه و میدان ضمن فعالیت های "شب های شهر" در شهر قدیمی حلب پس از اتمام بازسازی افتتاح می شود.
ادامه مطلب