در پی فرا خوان وزارت اوقاف و پاسخ گسترده تجار و بازرگانان به آن ، جلسه ای با حضور وزیر اوقاف و مسئولین وزارت خانه با اتاق بازرگانی دمشق و اتاق صنایع و اتاق بازرگانی
ادامه مطلب