دولت برای دیدن تعدادی از پروژه های حیاتی با اهمیت در شهر حلب و حومه آن  حضور داشت
ادامه مطلب