در این نشست که دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه ترتیب برگزاری آن را داد. مهندس مهدی عباسی مسئول دفتر اقتصادی ایران در حلب سوریه و هیئت تجار و بازرگانان نوشتار افزار
ادامه مطلب