این جاده یک خط ارتباط اصلی بین سوریه و اردن است. همچنین شهر درعا و شهرک های وابسته به آن را به شهر دمشق متصل می کند
ادامه مطلب