طی شش ماه اول سال جاری، نیروگاه برق دولتی جندر در حمص 1.785 میلیارد کیلووات ساعت برق تولید کرده است
ادامه مطلب