70 درصد بازسازی ورودی شرقی بزرگراه درعا-دمشق به اتمام رسیده است
ادامه مطلب