شوراي وزیران سوریه پیشنهاد کمیته اقتصادی مبني بر گنجاندن پروژه‌های احداث کارخانجات خشک کردن ذرت در برنامه جایگزینی واردات را تصویب کرد.
ادامه مطلب