عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اعتقاد دارد دولت باید برای افرادی که می خواهند در بازار سوریه حضور یابد، خدمات ارائه دهد که نتیجه آن ارزآوری برای کشور می شود.
ادامه مطلب