سازمان خدمات فنی، بازسازی شبکه فاضلاب را در مکان های مختلف در استان درعا به پایان رساند
ادامه مطلب