شرکت های ایرانی اخیرا قراردادهایی را جهت کمک به کشور سوریه برای راه اندازی نیروگاه حلب و حل مشکل برق این منطقه با طرف سوری امضا کردند.
ادامه مطلب