اولین محموله تجهیزات اولیه مورد نیاز برای بازسازی نیروگاه حرارتی حلب وارد شد جایی که نصب آن برای تکمیل فرایند بازسازی در ایستگاه آغاز شد.
ادامه مطلب