شورای وزیران سوریه در نشست هفتگی خود بر اهمیت انجام اقدامات بیشتر برای بهبود وضعیت بخش برق در فصل زمستان آینده
ادامه مطلب